مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی پزشکی
  گرایش بیومواد /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش پلیمر /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 15
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  پژوهشگاه پلیمر
  مهندسی شیمی/ همکار پروره

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  "Synthesis of acrylic terpolymers nanoparticles by mini-emulsion", 3rd International Conference On Research In Science And Technology , Berlin-Germany ,9July 2016
 • 1395
  "کوپلیمرهای اکریلیک : روش های سنتز و معرفی و کاربردها"،کنفرانس بین المللی
 • 1395
  "Mini-emulsion preparation ,kinetics of reaction and physical properties of acrylic terpolymer lattices", PCCC Journal,2016
 • 1393
  "Effect of composition on Tg of acrylic terpolymers" , 11th International Seminar on Polymer Science and Technology , Tehran-Iran ,6-9 October 2014

پروژه ها

 • 1393
  سنتز نانو ذرات کوپلیمر استایرن-متاکریلات ها به روش کوپلیمریزاسیون امولسیونی و مطالعه سینتیک واکنش
 • 1390
  استخراج روغن پالم
https://.com