مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۵

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com