مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بهداشت و درمان
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس ازمایشگاه

دانش تخصصی

 • نانو فناوری پزشکی و ازمایشگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی علوم ازمایشگاهی پزشکی و کارشناس ارشد نانوفناوری پزشکی
دانش تخصصی
 • نانو فناوری پزشکی و ازمایشگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی علوم ازمایشگاهی پزشکی و کارشناس ارشد نانوفناوری پزشکی
https://.com