مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی
    /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 16.48
  • 1382 تا 1385
    کارشناسی مترجمی زبان
    گرایش انگلیسی /دانشگاه آزاد اراک / معدل 16.54
https://.com