مختصری از من

بنده علاقمند به کار گروهی با حس رهبری هستم. علاقمند به ایده های نو و ساختن راههای جدید. به شدت از در جا زدن و کارهای خنثی و یکنواخت گریزان.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 14.83

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  صنایع غذایی/
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۱
  بازاریابی و فروش/
 • مرداد ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/

پروژه ها

 • 1389

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solid Works
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rhino
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com