مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1395
    دکتری علوم سیاسی
    گرایش جامعه شناسی سیاسی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
https://.com