مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
    گرایش پدیده های انتقال /دانشگاه ازاد شهرضا / معدل 18
https://.com