مختصری از من

به عنوان شخصی که با علاقه و روحیه و احساس ضرورت در مرکز تفکر و آزاد اندیشی فعالیت میکنم مایلم تجربیات و داشته های خود را من باب آزاد اندیشی در اختیار دغدغه مندان انقلاب در دانشگاه ها قرار دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش تکنولوژی بذر /دانشگاه شاهد تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان بسیج دانشجویی
  مالی و حسابداری/ دبیر مرکز آزاد اندیشی کشور
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان بسیج دانشجویی کشور
  جانشین مرکز تفکر و آزاد اندیشیی

  توضیحات: سوابق فعالیتی:
  یک سال مسئول قرارگاه شهید زین الدین استان خوزستان
  دبیر مرکز تفکر و آزاد اندیشی سازمان بسیج دانشجویی
  جانشین مرکز تفکر و آزاد اندیشیی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش و ندریس آزاد اندیشی در کارگاه های در استان های مختلف کشور و دانشگاه های مختلف در زمینه های چیستی و چرایی و چکونگی کرسی های آزاد اندیشیی

افتخارات

 • 1394
  شرکت در مسابقات کشتی و کسب مقام های مختلف

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • آزاد اندیشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزاد اندیشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com