مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
    گرایش صنایع غذایی /دانشگاه تهران شمال / معدل 17.5
https://.com