مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1389
    دیپلم مکانیک
    گرایش الکترونیک

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    فراوردهای گوشتی بشارت تبریز
    راننده و انباردار و بازاریاب و زنده کردن مطالبات خوابیده
https://.com