مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • CAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com