مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی كامپيوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه شمال-آمل
https://.com