مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور / معدل 14.49

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سد افزار
  کارشناس بخش قراردادها
 • آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  سد افزار
  مسئول دفتر/ کارشناس امور اداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  حیات گاز گیلان
  سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (تنظیم صورت وضعیت )
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (تنظیم صورت وضعیت )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com