مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه تهران / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  کوثر
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اجرایی و اداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  کوثر
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اجرایی و اداری

  توضیحات: در زمینه حقوق و دستمزد و تنظیم قرار داد های پرسنلی و بیمه
  همچنین در زمینه مالی بازرگانی امور کمرگی و صادرات
  گزینش و تامین نیروی انسانی و توسعه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام کار پژوهشی در زمینه بازرگانی و بازاریابی انجام کنفرانس در زمینه مسائل بازرگانی بین الملل
 • 1395
  انجام کار پژوهشی در زمینه بازرگانی و مهندسی صنایع و پژوهش عملیاتی پیشرفته و همچنین در زمینه سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته انجام کنفرانس در زمینه مسائل بازرگانی بین الملل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com