مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  عمرانی
  اموراداری ومالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی وحسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ودانشجو کارشناسی ارشد حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی وحسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ودانشجو کارشناسی ارشد حسابداری
https://.com