مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش نظری /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 15.04

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    بانک شهر
    مالی و حسابداری/ راهبر پیشخوان
https://.com