مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مشاوره
  /دانشگاه پیام نور
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش پژوهشگری /دانشگاه خوارزمی / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  پژوهش در زمینه ی جمعیت شناسی تسلط به نرم افزار آماری علوم اجتماعی spss

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قراردادهای نیروهای انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دفتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول نگارش و مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کار با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: acdl
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل دوره high
دانش تخصصی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قراردادهای نیروهای انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دفتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول نگارش و مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com