مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دیپلم ادبیات و علوم انسانی
  / معدل 14
 • 1390 تا هم اکنون
  دکتری علوم حوزوی
  گرایش ادبیات عرب /دانشگاه حوزه امام صادق

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خان برگر
  صنایع غذایی/ ساندویچ زن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com