مختصری از من

تدریس خصوصی کنکور

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه تهران مرکز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی مشاوره آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشاوره آموزشی و کنکوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره آموزشی و کنکوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com