مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه شمال / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام مقاله پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط میان تئوری انیاگرام و میزان فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com