مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی شمال / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  افرانت
  سخت افزار و شبکه/ NOC Expert

دانش تخصصی

 • Virtualization
  100% Complete
  عنوان مدرک: VCP
 • Switching and Routing
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Etichal hacking
  20% Complete
  عنوان مدرک: CEH
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک: LPIC1-2
 • Microsoft Server and services
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP 2008

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Virtualization
  100% Complete
  عنوان مدرک: VCP
 • Switching and Routing
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • Etichal hacking
  20% Complete
  عنوان مدرک: CEH
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک: LPIC1-2
 • Microsoft Server and services
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP 2008
https://.com