مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی صنایع
    گرایش مالی /دانشگاه عاوم فنون بابل / معدل 14.97
https://.com