مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه .

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com