مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پخش دایا(Colgate Palmolive)-(Olitalia)-(Hojiblanca)
  بازاریابی و فروش/ مدیر شعبه
 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۴
  یونیلیورایران
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • شهریور ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۹
  شرکت پخش دایا(P&G)
  بازاریابی و فروش/ فروشنده-سوپروایزر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com