مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور شاهین شهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت صنعت معدن تجارت-اداره صنایع شاهین شهر و میمه
  مالی و حسابداری/ بازرس اصناف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: زبان انگلیسی تجاری بازرگانی
https://.com