مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی صنايع
    /دانشگاه زاهدان
https://.com