مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه موسسه غيرانتفايى فخررازى ساوه
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامى يادگار امام شهررى

دانش تخصصی

 • افيس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • افيس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com