مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا هم اکنون
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش آب /دانشگاه ارومیه / معدل 13
  • 1384 تا 1389
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش آب /دانشگاه ارومیه / معدل 13
https://.com