مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۶
    آموزشگاه فرهنگی هنری اتود
    هنرطراحی/ مدرس طراحی
https://.com