مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه غزالی قزوین
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بقیه الله

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت صنعتگران ظهور
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت کاغذ های حرارتی نگاره
  مسئول دفتر/ منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر
https://.com