مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1394
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 14.33
https://.com