مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری
https://.com