مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ریاضیات و کاربردها با کهاد علوم کامپیوتر
  /دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  Saravapars
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Technology team intern

  توضیحات: Devops Engineering and Test Engineering

پروژه ها

 • 1395
  Dockerzing And implementing CI/CD

  توضیحات: Using Docker container service in production server for the company website and configuring Jenkins for CI/CD

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه اول مسابقات ACM در سال ۱۳۹۴ در مسابقه داخلی امیرکبیر

  کسب رتبه هفتم مسابقات ACM در سال ۱۳۹۵در مسابقه منطقه ای غرب اسیا

  کسب رتبه های اول تا سوم در تعدادی از مسابقات کشوری ACM

  عضو تیم المپیاد ریاضی دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۹۲

  عضو شورای

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Team member at AIESEC

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IOS development
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistics and Mathematics
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Swift
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Objective-c
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Algorithm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Test Engineering
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Devops Engineering
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CI/CD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • xcode
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Jmeter
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gatling
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Jenkins CI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Concourse CI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Docker
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Docker swarm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kubernetes
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس اکادمیک ۶ در سال ۱۳۸۹
دانش تخصصی
 • Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IOS development
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistics and Mathematics
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Swift
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Objective-c
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Algorithm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Test Engineering
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Devops Engineering
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CI/CD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com