مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه پارس / معدل 18.2
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه هنر اصفهان / معدل 17.39
 • 1390 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه هنر اسلامی تبریز / معدل 17.02

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه پارس
  دستیار استاد

  توضیحات: طراحی معماری 2
  طراحی معماری 4
  طراحی معماری 5

ابزار و نرم افزار

 • Rhino
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lumion
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com