مختصری از من

امانتدار ، تسلط کامل به امور مربوط به چک و بانک ، دارای روحیه مسئولیت پذیری ، توانایی انجام به موقع امور ، توانایی انجام کارهای محوله از سوی مسولان ، توانایی مراقبت در حفظ و نگهداری وجوه و اوراق بهادار شرکت
و همچنین دارای وسیله نقلیه موتوری می باشم .

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی تیناکو
  تحصیلدار

  توضیحات: بمدت 18 ماه مشغول به فعالیت بوده ام

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت مشبک رایانه فراز
  تحصیلدار

  توضیحات: بمدت 4 سال مشغول به فعالیت بوده ام

 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت نوری تازه
  تحصیلدار

  توضیحات: بمدت 3 سال مشغول به فعالیت بوده ام

 • اردیبهشت ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۲
  شرکت پاتن جامه
  تحصیلدار

  توضیحات: بمدت 3 سال مشغول به فعالیت بوده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com