مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش گرافیک کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پتروشیمی وشرکت زاگرس نصب سپاهان و جهان تکنیک
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ ابمنی بازرس جوش و خرید کالا و تامین متریال

  توضیحات: در حال تحصیل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دورهای ایمنی و بازرس فنی چرثقیل برنامه ریزی و تامین کالا
https://.com