مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی علوم کشاورزی
  /دانشگاه پیام نور لواسانات

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com