مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی It
    /دانشگاه Lorenz
https://.com