مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1380
    کارشناسی روانشناسی بالینی
    /دانشگاه ازاد رود هن / معدل 14
https://.com