مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مدیریت صنعتی
    /دانشگاه آزاد
https://.com