مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۶
    شرکت بیمه
    مالی و حسابداری/ کارشناس صدور و خسارت
https://.com