مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت
  مالی و حسابداری/ مدیر حسابداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com