مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
    گرایش بازاریابی /دانشگاه دانشگاه ازاد سنندج / معدل 18.46
https://.com