مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1392
    کارشناسی ارشد صنایع غذائی
    گرایش صنایع غذائی /دانشگاه آزاد قوچان / معدل 18.3

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۰
    شرکت گندمک زرین پرشیا
    صنایع غذایی/ مسئول فنی و مسئول کنترل کیفیت
https://.com