مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی علوم آزمايشگاهي
    /دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
  • 1384 تا 1387
    فوق دیپلم علوم آزمايشگاهي
    /دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
https://.com