مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
    گرایش فرآوری و انتقال گاز /دانشگاه صنعتی امیر کبیر / معدل 17.79
  • 1383 تا 1387
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش طراحی فرایند /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.04
https://.com