مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فنی و حرفه ای
  گرایش نرم افزار کامپیوتر /دانشگاه آزاد واحد رشت

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس نرم افزار

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس نرم افزار
https://.com