مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات میدان /دانشگاه تهران / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  یاسر بیگدلی سه ترم در طول دوره کارشناسی به عنوان دستیار استاد در درس های مدارهای الکتریکی 2 ، سیگنال ها و سیستم ها ، فیزیک پایه فعالیت داشته است.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی سیستم های مایکروویوی و آنتنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مخابرات میدان

ابزار و نرم افزار

 • hfss-cst-matlab-altium designer-modelsim-ise
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • hfss-cst-matlab -altium designer-ise -modelsim-ads
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سیستم های مایکروویوی و آنتنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مخابرات میدان
https://.com