مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی فیزیک
    گرایش نظری /دانشگاه شهید رجایی
https://.com