مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
    گرایش گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه / معدل 15
https://.com